image/svg+xml

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Do celów niniejszej noty informacyjnej, zredagowanej zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych WE 2016/679, (nazywanego dalej RODO”) określa się:
„Snap”: jako system wyciągowy powietrza wyposażony w czujniki, wyprodukowany przez firmę Elica;
„Serwis”: jako serwis www, na którą można wejść pod adresem URL www.snap.elica.com.
„Aplikacja”: jako aplikacja oprogramowania o nazwie Snap, która pozwoli na zdalne sterowaniem systemem Snap, zgodnie z zasadami i warunkami użytkowania zamieszczonymi w sekcji informacji;
„Elica": jako spółka Elica S.p.A., z siedzibą przy Via Ermanno Casoli nr 2 60044 w Fabriano (AN);
„Użytkownik”: podmiot korzystający z funkcji Snap za pośrednictwem Serwisu www i Aplikacji.

***

1. Właściciele i inspektorzy

Właścicielem danych osobowych jest firma Elica Spa z siedzibą w Fabriano (AN), przy Via Ermanno Casoli nr 2, Kod Pocztowy 60044.
Z Inspektorem Ochrony Danych (zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) można kontaktować się pod adresem poczty e-mail: privacy@elica.com (nazywanym dalej „IOD")
Aby zapoznać się ze zaktualizowaną listą podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych wystarczy przesłać wniosek na adres e-mail: privacy@elica.com

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Wykonywane czynności prowadzą do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących celach:
a) spełnienie obowiązków wskazanych w umowie, a przede wszystkim, umożliwienie korzystania z wszystkich funkcji Snap za pośrednictwem usług oferowanych przez Serwis www i Aplikację;
b) wysyłania informacji promocyjnych i handlowych za pośrednictwem poczty e-mail, sms-a, poczty tradycyjnej lub przez Aplikację, w odniesieniu do produktów lub usług oferowanych przez firmę Elica, czyli do prowadzenia badań rynku i badań zadowolenia Klienta;

3. Metody przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie się odbywać w trybie automatycznym przy użyciu narzędzi informatycznych i telematycznych, z zastosowaniem logiki organizacji i przetwarzania danych powiązanych z celami wskazanymi powyżej i zawsze w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i poufność danych oraz komunikacji. Ponadto dane mogą być przetwarzane za pomocą dokumentów w formie papierowej.
Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem zgody ich właściciela oraz dane środowiskowe, mogą być przetwarzane anonimowo, również w celu uzyskania zbiorowych danych statystycznych.

Snap i Aplikacja

Aplikacja jak również Serwis www może zapisywać i przechowywać wprowadzone przez Użytkownika dane osobowe w danym urządzeniu i bezpośrednio przesłać je do serwera firmy Elica. Serwer firmy Elica połączy się z urządzeniem Snap, przesyłając mu ewentualnie zgromadzone dane, w całości lub częściowo.
Snap może przekazywać dane osobowe jak również dane środowiskowe (ciśnienie, wilgotność, temperatura itp.) bezpośrednio do serwera firmy Elica. Takie dane mogą być przesłane do Aplikacji lub Serwisu www w celu umożliwienia Użytkownikowi ich wyświetlenia.
Systemy informacyjne, które są odpowiedzialne za działanie Serwisu www i Aplikacji mogą nabywać, podczas działania, niektóre dane, których przetwarzanie jest cechą charakteryzującą protokoły komunikacji sieciowej. Takie dane, gdy zostaną zebrane, mogą służyć wyłącznie kontrolowaniu parametrów działania Serwisu www i Aplikacji oraz uzyskiwania informacji statystycznych.
Do takiej kategorii danych zaliczają się, na przykład, adresy IP urządzeń stosowanych przez Użytkowników, liczba odwiedzin, oglądane strony oraz data ich wyświetlania, adres URL przeglądarki przed wyświetleniem strony, typ przeglądarki i używany system operacyjny.

Dane nawigacyjne, pliki Cookie i zmienne środowiskowe

Systemy informatyczne i procedury związane z funkcjonowaniem Serwisu www i Aplikacji automatycznie nabywają, podczas normalnego działania, niektóre dane osobowe związane z nawigacją Użytkownika, w tym zmienne środowiskowe.

Techniczne pliki cookie

Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi wprowadzonymi przez określoną stronę internetową do urządzenia użytkownika w celu przetwarzania niektórych informacji związanych z jego nawigacją w Sieci; jeżeli pliki cookie nie zostaną zablokowane lub usunięte, za każdym razem, gdy użytkownik powróci na taką stronę, pliki będą do niej odesłane, czyli do podmiotów trzecich. Serwis www wykorzystuje wyłącznie techniczne pliki cookie nazywane session cookie, które służą do zarządzania i utrzymania uwierzytelniania podczas przeglądania i trwałe pliki cookie do utrzymania uwierzytelniania pomiędzy kolejnymi sesjami przeglądania. Jeżeli pliki cookie nie zostaną wyłączone lub usunięte, będą one przesłane do witryny, która je zainstalowała, za każdym razem gdy Użytkownik na nią powróci, czyli do podmiotów trzecich.

Usunięcie i wyłączenie plików cookie

W każdym przypadku, można skonfigurować przeglądarkę tak, aby nie obsługiwała plików cookie. Ustawienia są inne dla każdej przeglądarki i można je znaleźć w ustawieniach dotyczących prywatności.
Podczas przeglądania Serwisu www, użytkownik może odbierać na swoim terminalu również pliki cookie, które są wysyłane z innych witryn lub serwerów internetowych (zwanych dalej „Podmiotami trzecimi"). Podmioty Trzecie, które używają plików cookie na naszym Serwisie, to:

Korzystanie z Serwisu www jest uważane za akceptację korzystania z Plików cookie i za wyrażenie zgody na przetwarzanie zebranych danych przez Podmioty Trzecie. Zezwolenie na bannerze cookie poświadcza chęć dobrowolnej i zgodnej z prawem kontynuacji przeglądania serwisu www i akceptację polityki plików cookie.

4. Obowiązkowy lub fakultatywny charakter zgody na podanie danych i podstawa prawna przetwarzania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych do celów, o których mowa w akapicie a), punktu 2) jest fakultatywna, nie jest wymagana jako konieczna do wypełniania zobowiązań wynikających z umowy, w której właściciel danych jest jedną ze stron; w przypadku odmowy udzielenia zgody nie będzie możliwe spełnienie warunków umowy i zagwarantowanie wszystkich funkcji Snap za pomocą usług oferowanych przez Serwis www i Aplikację.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostarczonych do celów, o których mowa w akapicie b) punktu 2) jest fakultatywna; w przypadku odmowy wyrażenia zgody nie będą wysyłane żadne informacje handlowe.
W odniesieniu do celów, o których mowa w punkcie 2) akapit a), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wynikających ze zobowiązań umowy, której jedną ze stron jest użytkownik (zgodnie z artykułem 6 ustęp 1, lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych); zamiast tego, w odniesieniu do celów o których mowa w akapicie b) punktu 2), podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika (zgodnie z art. 6, ustęp 1, lit. a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

5. Zakres przekazywania i przechowywanie danych.

Dla wyżej wymienionych celów, dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione pracownikom firmy Elica, zatrudnionym w działach Marketingu, Technologii Informacyjnej i R&D, mianowany jako osoby upoważnione do przetwarzania danych.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wykwalifikowanym, powołanym na mocy art. 28 RODO jako podmioty zewnętrzne, dostarczającym firmie Elica usług w zakresie realizowania wskazanych wyżej celów, jako Procesorzy Danych. Takie firmy mogą:

Dane osobowe przetwarzane przez Aplikację mogą być wykorzystywane do momentu, w którym Użytkownik zażąda ich usunięcia lub odinstaluje APLIKACJĘ z urządzenia.

6. Prawa Zainteresowanego

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO, jak również praw przewidzianych w art. 16, 17, 18, 21 tego samego Rozporządzenia w zakresie korekty, usunięcia, ograniczenia i ograniczenia przetwarzania, w sposób ustalony w art. 12 RODO.
Zainteresowany ma prawo zgłoszenia sprzeciwu w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań:

Wnioski takie można bezpośrednio przesłać za pomocą odpowiedniego FORMULARZA znajdującego się w Serwisie www www.snap.elica.com lub do Inspektora Ochrony Danych na adres wskazany w punkcie 1). Można również skorzystać z posiadanego prawa, wysyłając powiadomienie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres Elica S.p.A., via Ermanno Casoli nr 2, 60044 Fabriano (AN).

***

Niniejsza polityka może ulec zmianie.
Z tego względu zachęcamy Użytkowników do regularnego odwiedzania tej strony.

Fabriano, 23/04/2018