image/svg+xml

ZASADY I WARUNKI STOSOWANIA DLA UŻYTKOWNIKA

Artykuł 1 - Definicje

Poniżej podane terminy i wyrażenia, w myśl dokumentu, mają wskazane poniżej znaczenie, uwzględniając, że dotyczy to zarówno terminów w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej i odwrotnie.

“Zasady i Warunki” jak w niniejszym dokumencie;

“Snap” pochłaniacz powietrza wyposażony w czujniki, wyprodukowany przez firmę Elica, o tej nazwie;

“Strona” strona internetowa, dostępna na URL www.snap.elica.com;

“Elica” spółka Elica S.p.A., z adresem przy Via Ermanno Casoli n° 2 60044 Fabriano (AN) Włochy;

“Usługi” całość usług i przywilejów udostępnionych na Stronie, oferowanych przez spółkę Elica;

“Użytkownik” podmiot mający dostęp do Strony i Usług, zgodnie z określonymi Zasadami i Warunkami;

“Konto” część Strony oddana do używania przez Użytkownika, w celu umożliwienia korzystania z Usług;

“Polityka Ochrony Danych Osobowych” informacja dotycząca ochrony danych osobowych, sporządzona zgodnie z art.13 Rozporządzenia z mocą Ustawy nr 196/2003, dostępna pod adresem http://snap.elica.com/pl/privacy.

Artykuł 2 - Przedmiot

Usługi będą umożliwiały Użytkownikowi wyświetlanie danych, również o charakterze statystycznym, dotyczących specjalnych pomiarów środowiskowych przeprowadzonych bezpośrednio przez Snap.
Usługi mogą pozwalać ponadto na zdalną kontrolę kluczowych funkcji Snap.
W wyniku procesu rejestracji na rzecz Użytkownika zostanie utworzone Konto, z którego będzie mógł korzystać z Usług.
Elica oferuje swoje Usługi nieodpłatnie, na czas nieokreślony, jako świadczenie dodatkowe do zakupu czujnika Snap; w związku z tym nie istnieje możliwość korzystania z Usług bez zakupu Snap lub jego posiadania.
Koszty związane z połączeniem z Siecią niezbędne do zatwierdzenia Zasad i Warunków, jak również koszty połączenia z siecią Internet i siecią elektryczną w celu prawidłowego działania czujnika Snap ponosi Użytkownik.

Artykuł 3 - Akceptacja

Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Zasady i Warunki oraz, że przeczytał i zrozumiał Politykę Ochrony Danych Osobowych, dostępną na stronie http://snap.elica.com/pl/privacy.

Artykuł 4 – Tworzenie konta

Dla celów korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się do:

a) dostarczenia danych i informacji żądanych w trakcie procedury rejestracji, zapewniając, że będą one aktualne, kompletne i zgodne z prawdą;

b) niezwłocznej i stałej aktualizacji tych informacji, aby zawsze były one aktualne, pełne i zgodne z prawdą. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika informacji fałszywych, nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych lub, jeśli Elica uzna, że dane dostarczone przez Użytkownika są w sposób ewidentny fałszywe, nieprawdziwe, nieaktualne lub niekompletne, będzie ona miała prawo do dezaktywacji, czasowej lub trwałej konta tego Użytkownika i zakazania mu jakiegokolwiek korzystania z Usług.

W momencie rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o następujące dane i informacje: Nazwisko i Imię, E-mail, Hasło

currentEnabledEffects Pole bitowe określające aktywne efekty wzrokowe
idColor Oznaczenie koloru Snap
idEnvironment Oznaczenie pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany
idSize Oznaczenie wielkości pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany
Height Wysokość pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany/ Wysokość Snap od podłoża
degreeMeasureUnit Oznaczenie jednostki pomiaru temperatury
idHouse Oznaczenie typu mieszkania
idHood Oznaczenie typu okapu
idCooktop Oznaczenie typu płyty kuchennej
Ac Znacznik wskazujący, że Snap jest połączony z systemem klimatyzacji
Heat Znacznik wskazujący, że Snap jest połączony z systemem grzewczym
idGrid Oznaczenie kratki wylotowej
installDate Data montażu Snap
installCity Miasto montażu Snap
installZipCode Kod pocztowy miasta montażu Snap

Jednakże, w razie konieczności, spółka Elica zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych danych.

Po zakończeniu rejestracji na adres podany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail, i w następstwie weryfikacji dokładności podanego adresu, nastąpi aktywacja Konta.

W momencie pierwszej aktywacji Konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług.

Wszystkie czynności przeprowadzone z Konta powodują automatyczne i niezwłoczne nadanie mu woli dokonania tych czynności; w związku z tym Elica będzie zobowiązana do przeprowadzenia każdej czynności w ten sposób zadysponowanej, zastrzegając sobie jednakże prawo do niepodjęcia działań, jeśli uznałaby za możliwe naruszenie bezpieczeństwa Konta.

Artykuł 5 – Połączenie z czujnikiem Snap

Usługi opierają się na danych dostarczonych bezpośrednio przez Snap.
Dla celów korzystania z Usług konieczne jest podłączenie czujnika Snap do Sieci Internet, za pomocą łącza ADSL z prędkością co najmniej 2mbs oraz do elektrycznej sieci domowej.
Elica nie zapewnia poprawności Usług przy braku połączenia lub zniszczenia Snap w całości lub częściowego, lub braku źródeł zasilania elektrycznego.
Po wyłączeniu Snap funkcje przesyłu zgromadzonych danych do spółki Elica pozostaną nadal aktywne.

Artykuł 6 – Bezpieczeństwo konta

Użytkownik otrzyma dane dostępu do własnego Konta. Dane dostępu, które należy uznać za osobowe winny być przechowywane przez Użytkownika, który będzie zobowiązany do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i nadzoru danych. Środki te muszą być porównywalne z nabytą wiedzą, postępem technicznym, charakterem systemów informatycznych i ich cech szczególnych, w sposób redukujący do minimum ryzyko nieautoryzowanego użycia, rozpowszechnienia, kradzieży lub naruszenia poufności danych dostępu.
Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia spółki Elica o kradzieży, zgubieniu lub utracie danych dostępu. Ponadto, spółka Elica zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia możliwości korzystania z Konta, w przypadku wystąpienia podejrzenia bezprawnego korzystania z Konta lub Usług.

Artykuł 7 – Brak działania Usług, Strony i danych

Korzystanie z Usług odbywa się poprzez nieodpłatną App (dalej “App”), pobieraną na własne urządzenie mobilne, łącząc się z sieciami itunes (dla IOS) i playstore (dla Androidów), zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w dokumentacji załączonej do opakowania produktu lub poprzez sieć internetową wskazaną w tej dokumentacji.
Dane otrzymane z Usług dostępnych online Użytkownik będzie mógł otrzymać w formacie .odf w celu uzyskania maksymalnej interoperacyjności dokumentów. Sieć będzie realizowana w html5, zgodnie ze standardami W3C.
Prawidłowe działanie przy użyciu innych technologii nie będzie zapewnione.

Artykuł 8 – Dostęp spółki Elica do Snap

Elica będzie miała dostęp do danych pozyskanych przez czujnik Snap, zgodnie z Zasadami i Warunkami oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych. W celu przeprowadzenia weryfikacji działania czujnika Snap, spółka Elica zastrzega sobie prawo dostępu do danych pozyskanych a także do czujnika Snap. Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na tę czynność, dla wszelkich skutków prawnych, zastrzegając sobie prawo do odwołania tej zgody w każdym momencie – bez wpływu na czynności już wykonane – w drodze zaoferowanych Usług oraz używając bezpośrednio stosownego formularza na stronie www.snap.elica.com, lub poprzez przesłanie powiadomienia zaadresowanego do osoby kontaktowej na adres e-mail snap@elica.com.

Artykuł 9 – Własność intelektualna

Treści, dzieła i materiały opublikowane lub znajdujące się na stronie lub w App – m. in., tytułem przykładowym i nie wyczerpując zakresu, znaki towarowe, loga, obrazy, fotografie, komunikaty i dokumenty zwykle tam przedstawione oraz oprogramowanie aplikacyjne i kody używane do wdrożenia Usług i App – stanowią wyłączną własność spółki Elica, lub używane są na podstawie uprzedniej zgody/ licencji odnośnego właściciela. Użytkownik może dysponować nimi jedynie, jeśli czynność ta okaże się bezpośrednio konieczna dla prawidłowego działania Usług. Spółka Elica zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym prawo do powielania. Wszelkie inne wykorzystanie powyższego materiału w jakimkolwiek celu jest zabronione, z zastrzeżeniem wcześniejszej zgody spółki Elica.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w Usługach i/lub App i/lub czujniku Snap mogą występować DRM i inne technologiczne środki zabezpieczające, w myśl i dla skutków Ustawy o prawie autorskim (Ustawa nr 633/41), pod postacią urządzeń i/lub elementów zakazujących lub ograniczających czynności nieautoryzowane przez właściciela/i praw. Kategorycznie zabrania się wszelkiego nieautoryzowanego korzystania z Usług i App., w tym usuwania, zmiany prewencyjnych zabezpieczeń technologicznych i/lub powyższych informacji elektronicznych. Wszelkie dane otrzymane przez Użytkownika w drodze korzystania z czujnika Snap i odnośne Usługi - zgodnie z Zasadami i Warunkami, w tym dane środowiskowe - stanowią własność spółki Elica.

Artykuł 10 – Odstąpienie i usunięcie

Użytkownik będzie mógł odstąpić od Zasad i Warunków w każdym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres snap@elica.com lub korzystając z menu Usług. Odstąpienie nie będzie skuteczne dla usług już dostarczonych.
Wykonanie prawa odstąpienia spowoduje usunięcie Konta Użytkownika i możliwe usunięcie wprowadzonych do niego danych; dane dostarczone przez czujnik Snap zostaną wykreślone, zanonimizowane lub ujęte w formie podsumowania danych, również zgodnie z Polityką o Ochronie Danych Osobowych, do której należy się odwołać.
Również Elica będzie mogła odstąpić w każdej chwili, przesyłając stosowne powiadomienie drogą e-mail na adres wskazany przez Użytkownika, lub korzystając z Usług, z zachowaniem okresu co najmniej piętnastu (15) dni.
W tym przypadku spółka Elica nie będzie zobowiązana do zapłaty Użytkownikowi żadnej kwoty, tytułem odstąpienia lub zwolnienia Użytkownika z odpowiedzialności tytułem ewentualnie poniesionych kosztów, utraty zarobku lub ewentualnie wykonanych prac.

Artykuł 11 – Zmiany Zasad i Warunków i wprowadzenie nowych usług

Elica zastrzega sobie, w każdym momencie i bez uprzedzenia, prawo do zmian oferowanych Usług, wprowadzając nowe funkcje, zawieszając lub wprowadzając do nich zmiany, również w celu poprawy świadczonych Usług.
Elica zastrzega sobie ponadto, w każdym momencie i z zachowaniem okresu wypowiedzenia co najmniej 10 (dziesięć) dni, bez żadnych ograniczeń, prawo do ostatecznego zaprzestania, w całości lub w części, udostępniania Strony i Usług na rzecz Użytkowników. Elica zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Zasad i Warunków w każdej chwili. W przypadku skorzystania z takiego prawa, spółka Elica powiadomi o tym fakcie Klienta, wskazując uzasadniony powód zmiany, z zachowaniem okresu co najmniej 10 (dziesięć) dni. Zastrzega się jednocześnie prawo Klienta do odstąpienia bez zachowania terminów, w sposób i w trybie określonym w Zasadach i Warunkach, z zachowaniem braku możliwości zwrotu kosztów poniesionych na zakupienie czujnika Snap i/lub przeprowadzenie odnośnych połączeń.

Artykuł 12 – Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyłączeniem postanowień prawa spółka Elica nie odpowiada, z żadnego tytułu, za szkody poniesione przez Użytkownika i/lub osoby trzecie wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niewywiązania się z zobowiązań, braku lub niedokładności w wywiązaniu się z zobowiązania ze strony Użytkownika i/lub spółki Elica, wynikającego z postanowień Zasad i Warunków.
Spółka Elica nie będzie ponosiła odpowiedzialności z tytułu ewentualnych naruszeń prawa lub Rozporządzeń znajdujących zastosowanie dla działań lub uchybień ze strony Użytkownika.
W każdym razie spółka Elica będzie zwolniona z odpowiedzialności przez Użytkownika z jakiejkolwiek konsekwencji, zarówno cywilnej jak i administracyjnej, odpowiedzialności, utraty, szkody i kosztów poniesionych na skutek nieprzestrzegania Zasad i Warunków i/lub jednego z postanowień Ustawy, lub w przypadku złożenia wniosku o zwrot z jakiegokolwiek tytułu przez Użytkownika lub osoby trzecie. Elica nie będzie ponosiła odpowiedzialności, z żadnego tytułu, w przypadku braku pełnego i/lub tymczasowego dostępu do Strony i/lub Usług. W ten sposób wyraźnie wykluczona jest wszelka odpowiedzialność spółki Elica w przypadku czasowego lub stałego zawieszenia Usług.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie obowiązują w przypadku czujnika Snap, dla którego ważne pozostają gwarancje prawne.
Przypomina się Użytkownikowi, w szczególności, istnienie gwarancji prawnej zgodności dla czujnika Snap, wsparcia sieci posprzedażowej i gwarancji handlowych, jeśli zostały przewidziane.
Niniejsza klauzula nie znajduje zastosowania w zakresie odpowiedzialności spółki Elica w przypadku winy umyślnej lub poważnego uchybienia.

Artykuł 13 – Przechowywanie plików dziennika

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje istnienie funkcyjnych plików dziennika systemowego ("Log").
Użytkownik uznaje, że w przypa dku wystąpienia sporów, spółka Elica będzie mogła w każdej chwili przedłożyć jako dowód czynności przeprowadzone przez Użytkownika i - ogólnie mówiąc- relacji z Użytkownikiem, dzienniki i dowody do pobrania z systemu i z procedur informatycznych, wykorzystywanych przez spółkę Elica do zarządzania dostępem do Usług.

Artykuł 14 - Zbycie

Spółka Elica może wprowadzić na swoje miejsce inny podmiot i/lub zbyć z jakiegokolwiek tytułu zobowiązania wynikające z Zasad i Warunków, w całości lub w części, w każdym czasie, z zachowaniem okresu wynoszącego 10 (dziesięć) dni. Elica może podzlecić i/lub powierzyć podmiotom trzecim wykonanie i dostarczanie wszystkich usług lub ich części, należnych na mocy Zasad i Warunków, bez wcześniejszego powiadomienia.

Artykuł 15 – Sąd właściwy

Zasady i Warunki podlegają regulacji prawa włoskiego; wszelkie spory powiązane z nimi podlegają wyłącznej kompetencji Sądu w Mediolanie, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień prawa.

16. Nieważność i nieskuteczność klauzul umownych

Wadliwości i/lub nieważność i/lub nieskuteczność jednego lub więcej postanowień Zasad i Warunków nie spowoduje wadliwości i/lub nieważności i/lub nieskuteczności Zasad i Warunków.

17. Pomoc i reklamacje

W celu uzyskania pomocy lub złożenia reklamacji, Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio ze spółką Elica pod adresami wskazanymi na Stronie.

Inserire casella per CHECK
Podpisuję jednoznacznie następujące klauzule:

Artykuł 6 – Bezpieczeństwo konta

Artykuł 10 – Odstąpienie i usunięcie

Artykuł 11 – Zmiany Zasad i Warunków i wprowadzenie nowych usług

Artykuł 12 – Ograniczenie odpowiedzialności

Artykuł 14 - Zbycie

Artykuł 15 – Sąd właściwy

Inserire TASTO ACCETTA

Inserire casella per CHECK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie celów, o których w p. 2) lit. b) (wysyłka treści handlowych)

Inserire casella per CHECK
Wyrażam zgodę na przetwarzanie celów, o których w p. 2) lit. c) (profilowanie)

Inserire link per informativa privacy